WROCŁAW / W ramach konkursu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na rzecz Polonii i Polaków poza granicami Ojczyzny Stowarzyszenie Odra-Niemen ogłasza nabór tzw. Małych Grantów.

  O dofinansowanie mogą starać się wyłącznie osoby i podmioty zarejestrowane i działające poza granicami Polski, to znaczy organizacje polonijne i grupy nieformalne (rozumiane jako grupa co najmniej trzech osób), które w swoich projektach zaplanują realizację zadań mających na celu wzmacnianie więzi i kontaktów z Polską przedstawicieli Polonii i Polaków za granicą.

  W przypadku grup nieformalnych możliwe jest uzyskanie dotacji samodzielnie lub za pośrednictwem organizacji pozarządowej spoza Polski – tzw. Patrona. W takim przypadku to Patron jest uczestnikiem konkursu. Dotacje nie mogą być przyznane podmiotom zależnym od Stowarzyszenia Odra-Niemen.

  Na co m.in. będą przyznawane granty?

  W przypadku planowanych publikacji wniosek musi zawierać: konspekt, opis kwalifikacji i doświadczenia autorów, plan dystrybucji publikacji. Preferowane będą projekty wydawnicze, które zostały już częściowo rozpoczęte w ramach środków innych dotacji lub działań własnych organizacji.

  W przypadku wniosków zakładających działania szkoleniowe (seminaria, warsztaty, konferencje itp.) należy przedłożyć: ramowy program merytoryczny szkolenia, opis kompetencji i doświadczenia osób prowadzących (trenerów/ wykładowców).

  Granty nie mogą być przyznane na projekty lub ich elementy zakładające przeprowadzenie kampanii o charakterze politycznym, akcji lobbujących i zbierania podpisów pod petycjami do władz centralnych lub samorządowych.

  Finanse

  Każda organizacja lub grupa nieformalna może w każdej edycji konkursu złożyć jeden wniosek z dofinansowaniem do 9 000 zł.

  W konkursie zostanie rozdysponowana kwota 375 000 zł. Z tego 135 000 zł stowarzyszenie Odra-Niemen przeznaczy na dofinansowanie projektów w pierwszej edycji konkursu.

  W każdym wniosku należy wykazać wkład własny stanowiący minimum 5% całkowitej wartości dofinansowania projektu. Wkład własny może być wniesiony w formie wkładu finansowego, osobowego lub rzeczowego.

  Koszty administracyjne wnioskowane w ramach dotacji mogą stanowić nie więcej niż 10% całkowitej wartości dofinansowania projektu.

  Tury konkursu

  Konkurs będzie odbywał się w trzech edycjach w czerwcu, sierpniu oraz w październiku 2022 roku.

  Wnioski do pierwszej tury konkursu można składać w terminie od 20 czerwca do 11 lipca 2022 na adres: Stowarzyszenie Odra-Niemen, ul. Zelwerowicza 16/3, 53-676 Wrocław. Wyniki zostaną ogłoszone 25 lipca 2022.

  Do wniosku organizacje pozarządowe dołączają pisemnie dokumenty potwierdzające status oferenta i umocowanie osób ich reprezentujących. Grupy nieformalne dołączają pisemnie lub elektronicznie informacje na temat imion, nazwisk, numerów dokumentów tożsamości oraz adresów osób tworzących grupę, wraz z ich własnoręcznymi podpisami.

  Wnioski będą musiały przejść oceną formalną wniosków oraz oceną merytoryczną. 

  Zobowiązania dotowanych

  Dotowany będzie zobowiązany do złożenia sprawozdania merytorycznego i finansowego najpóźniej w terminie do 15 grudnia 2022 roku, do godziny 16.00. Dotowany będzie zobowiązany przygotować pisemne końcowe sprawozdanie merytoryczne oraz finansowe.

  Link do informacji i formularzy na stronach organizatora: https://odraniemen.org/aktualnosci/konkurs-polonijny-2022-regranting/

  Tagi: , ,

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA Walizki
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023-2024.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.