Rusza konkurs literacki adresowany do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa kujawsko–pomorskiego oraz dzieci polonijnych w adekwatnym wieku uczących się w szkołach polskich poza granicami kraju. Zgłoszenia są przyjmowane do końca marca. 

  Organizatorem Konkursu Literackiego im. Marii Danilewicz Zielińskiej Słowo i tożsamość jest III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej we Włocławku.

  Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę własną, wcześniej niepublikowaną i nienagradzaną. Jury oceniać będzie oryginalność ujęcia tematu, poprawność stylistyczną, językową i ortograficzną, jak również pomysłowość.

  Na konkurs należy nadesłać krótkie opowiadanie utrzymane w konwencji fan fiction, zwane dalej „fanfikiem”, które będzie stanowić nawiązanie do utworu należącego do klasyki literatury polskiej lub światowej.

  Ocenie nie będą podlegać prace tworzone z inspiracji jakimikolwiek pozaliterackimi tekstami kultury. Autor pracy zobowiązany jest do wyraźnego zaznaczenia na pierwszej stronie tytułu oraz autora tekstu, który stanowił punkt wyjścia, inspirację do napisania fanfiku. Objętość pracy powinna wynosić maksymalnie 3 strony tekstu formatu A4 (czcionka Times New Roman 12 pkt., interlinia 1,5 wiersza).

  Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających wymienionych wyżej wymogów.

  Prace będą oceniane w dwóch kategoriach – młodzież gimnazjalna i młodzież ponadgimnazjalna. Prace prosimy dostarczyć w dwóch wersjach – drukowanej i elektronicznej (w formacie *doc na płycie CD lub DVD lub na adres mailowy) do dnia 31. 03. 2015 r. na adres:  III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej, ul. Leśna 27, 87-800 Włocławek; sekretariat@lmkwloclawek.pl

  Każda praca powinna zawierać załącznik w postaci wypełnionej czytelnie karty zgłoszeniowej dostępnej do pobrania razem z regulaminem na stronie internetowej Szkoły.

  Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy pobierz tutaj.

  Tagi: , , ,

   Komentarze

   Czytaj również


   #KTOTYJESTEŚ

   ZWROT TV

   Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

   Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

   Website Security Test