Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowe odbędą się 15 października 2023 r. Lokale wyborcze będą otwarte od 7:00 do 21:00. Na terytorium Republiki Czeskiej utworzone zostały cztery obwody do głosowania – Brno, Ostrawa i dwa obwody w Pradze.

  Obywatele polscy, którzy chcą wziąć udział w głosowaniu i referendum na terytorium Republiki Czeskiej, powinni zarejestrować się w spisie wyborców (w jednym z 4 obwodów) do 10 października.

  Kto może wziąć udział w wyborach i referendum

  Udział w wyborach parlamentarnych mogą wziąć osoby polskim obywatelstwem, które w dniu wyborców posiadają czynne prawo wyborcze tj.: mają ukończone 18 lat, sąd ani Trybunał Stanu nie wydały wyroku o pozbawieniu ich praw wyborczych oraz nie zostały ubezwłasnowolnione.

  Na terytorium Republiki Czeskiej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych utworzone zostały 4 obwody do głosowania (tj. 4 siedziby komisji wyborczych) pod następującymi numerami i adresami:

  Numer ObwoduAdresSiedziba KonsulaLokal przystosowany dla osób niepełnosprawnych
  50Praga, Truhlářská 13-15, 110 00, Praha 1Konsul RP w PradzeTAK
  51Praga, Valdštejnská 8, 118 01, Praha 1Konsul RP w PradzeTAK
  52Ostrawa, Blahoslavova 4, 702 00, OstravaKonsul RP w OstrawieNIE
  53Brno, Jánská 12, 602 00, BrnoKonsul RP w OstrawieNIE

  Ile osób jest upoważnionych do głosowania w konsulacie w Ostrawie

  O to, ile osób jest upoważnionych do głosowania w konsulacie w Ostrawie, zapytaliśmy Izabellę Wołłejkę-Chwastowicz, konsul generalną RP w Ostrawie. – Nie mamy takiej wiedzy. Możemy jedynie bazować na statystykach Czeskiej Policji, która podawała, że w ostrawskim okręgu konsularnym obejmującym cztery kraje – morawsko-śląski, ołomuniecki, zliński i południowomorawski – jest łącznie ok. 17 000 obywateli polskich. Dlatego utworzono dwa obwody do głosowania – w Ostrawie i w Brnie.

  Jak wziąć udział w wyborach na terenie Czechach?

  Aby oddać głos, należy zgłosić się do właściwego terytorialnie konsula o ujęcie w spisie wyborców. Wnioski można składać do 10 października 2023 r.

  Są trzy sposoby na złożenie wniosku:

  • złożenie wniosku przy użyciu usługi „e-Wybory” (rekomendowane),
  • złożenie wniosku w postaci papierowej z własnoręcznym podpisem (także korespondencyjnie),
  • złożenie wniosku na adres poczty elektronicznej konsula z załączonym skanem/fotografią podpisanego własnoręcznie wniosku (formularz wniosku będzie dostępny na stronach internetowych placówek zagranicznych).​​​​ 
  Stan z 27 września 2023, godz. 10:51. Na wybory zarejestrowało się do tej pory 984 osób, z tego 120 w Brnie, 104 w Ostrawie, 760 w Pradze.

  e-Wybory – zgłoś się do spisu wyborców za granicą

  Najprostszym sposobem zarejestrowania się do spisu wyborców jest platforma eWybory. Dzięki e-Wybory zgłoszenie do spisu jest możliwe bez wychodzenia z domu.

  Wyborca samodzielnie wybiera dogodny ze względu na miejsce pobytu obwód głosowania. Następnie wprowadza wymagane dane, które usługa weryfikuje, komunikując się z rejestrami państwowymi. Co ważne, aby zgłosić się do spisu przez e-Wybory, wyborca nie musi posiadać podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego albo kwalifikowanego.

  Zarejestrowanie się w spisie wyborców na stronach zajmuje kilka minut. Przed przystąpieniem do rejestracji należy przygotować: numer PESEL, ważny dowód osobisty lub paszport, adres pobytu za granicą, adres poczty elektronicznej lub numeru telefonu kontaktowego. Po wypełnieniu wniosku w sześciu krokach system wygeneruje dla nas potwierdzenie złożenia wniosku o wpisanie do spisu wyborców za granicą w formacie PDF. Otrzymamy też e-mail z potwierdzeniem złożenia wniosku.

  Głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 

  Obywatele polscy mogą zagłosować w dniu wyborów również na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania wydawanego do 12 października przez urząd miasta lub gminy w Polsce albo przez konsula. Konsul może wydać zaświadczenie każdemu wyborcy ujętemu w Centralnym Rejestrze Wyborców (CRW), tj. osobie pełnoletniej, posiadającej prawo głosowania – bez względu na to, w którym spisie wyborców dany wyborca został umieszczony.

  Wniosek składa się na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem. Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę w urzędzie konsularnym, w którym złożono wniosek. Szczegółowe informacje na temat uzyskania zaświadczenia o prawie do głosowania znajdują się tutaj.

  Najczęstsze pytania i odpowiedzi

  Podstawowe informacje oraz pytania i odpowiedzi na temat głosowania za granicą dostępne są tutaj.

  Głosowanie w wyborach parlamentarnych poza Polską

  Warto wspomnieć, że polscy obywatele głosujący poza granicami kraju „przynależą” do dzielnicy Warszawa-Śródmieście, zgodnie z Kodeksem wyborczym. W związku z tym mogą oddać głos na kandydatki i kandydatów startujących w okręgu obejmującym tę dzielnicę. W najbliższych wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej jest to okręg nr 19 (Warszawa), a do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej okręg nr 44 (Warszawa: Białołęka, Bielany, Śródmieście, Żoliborz). 

  By głos został uznany za ważny, należy postawić znak “X” przy konkretnym nazwisku na karcie. Kodeks wyborczy określa, że znakiem tym są dokładnie dwie przecinające się linie w obrębie kratki. Powinien on znaleźć się przy nazwisku jednego, wybranego kandydata, wyłącznie na jednej liście wyborczej. Jeśli znaków “x” jest więcej lub znaku nie ma w ogóle, głos jest uznawany za nieważny.

  Referendum wyborcze

  W tym roku oprócz wyborów do sejmu i senatu 15 października odbędzie się ogólnokrajowe referendum. Wyborcy mogą w nim wypowiedzieć swoją opinię w formie odpowiedzi na cztery następujące pytania:

  1. Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki?
  2. Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn?
  3. Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi?
  4. Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?

  Jak poprawnie zagłosować w referendum? Do każdego z wymienionych powyżej pytań wyborca może wybrać jedną odpowiedź „Tak” lub „Nie”. W tym celu w kratce przy wybieranej odpowiedzi należy postawić znak „x”. Obowiązują takie same zasady jak w przypadku głosowania w wyborach: znak „x” musi być postawiony w wyznaczonym miejscu. 

  Wyborca ma prawo nie brać udziału w referendum. Aby zrobić to w sposób skuteczny, należy odmówić poboru karty referendalnej. „Jeżeli wyborca odmówi przyjęcia karty lub kart do głosowania, obwodowa komisja wyborcza odnotuje to w spisie wyborców” – informuje Państwowa Komisja Wyborcza. 

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA Walizki
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.