WARSZAWA / Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie“ ogłosiła Konkurs Regrantingowy na realizację małych projektów, w ramach zadania publicznego pn. „Aktywni w inicjatywach dla polskich spraw“ w obszarze „Wydarzenia polonijne“. Pierwszy nabór wniosków będzie trwał do 31 maja 2022 roku.

  Przydział środków finansowych na realizację projektów przebiegać będzie w ramach trzech otwartych konkursów. Wyboru projektów dokona Komisja Konkursowa Fundacji. W jej skład wejdą członkowie Zarządu Fundacji oraz ekspert ds. regrantingu.

  Wybór projektów

  Przy ocenie wniosków członkowie Komisji uwzględnią m.in zakres tematyczny, cele, zasięg, liczbę odbiorców oraz zasadność kosztów uwzględnionych w kosztorysach. Komisja będzie kierowała się jednakowymi kryteriami oceny dla wszystkich ofert. Ocenie będą podlegały kryteria formalne oraz merytoryczne i finansowe.

  Wsparcie finansowe zostanie udzielone projektom dotyczącym organizacji wydarzeń polonijnych związanych z promocją kultury wśród przedstawicieli Polonii i Polaków za granicą, a także aktywizacją środowisk polonijnych w kontekście budowania ich świadomości historycznej i wzmacniania ich więzi z krajem.

  Kto może ubiegać się o dofinansowanie ?

  O dofinansowanie będą mogły ubiegać się organizacje polonijne oraz grupy nieformalne w tym też grupy młodzieżowe działające w: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Bułgarii, Estonii, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Litwy, Łotwy, Mołdawii, Republiki Czeskiej, Rumunii, Serbii, Słowacji, Uzbekistanu i Węgier.

  Projekty powinny mieć zasięg lokalny. Regulamin jednak dopuszcza możliwość realizacji projektu w znacznej odległości od miejsca zamieszkania realizatora czy odbiorców projektu. Możliwe jest także uzyskanie wsparcia dwóch grup lokalnych z różnych regionów realizujących wspólne działanie.

  Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 9 000 złotych. Nie ma minimalnej kwoty dofinansowania.

  Terminy składania wniosków

  • I nabór – do dnia 31.05.2022 r. na projekty realizowane w terminie 1.06-15.12.2022 r.
  • II nabór – do dnia 30.06.2022 r. na projekty realizowane w terminie 1.07-15.12.2022 r.
  • III nabór – do dnia 30.09.2022 r. na projekty realizowane w terminie 1.10-15.12.2022 r.

  Wnioski należy przygotować na formularzu przygotowanym przez Fundację i przesłać na adres e-mail: regranting@pol.org.pl.

  Wyniki I naboru  będą podane na stronie internetowej Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” www.pol.org.pl, w ciągu 14 dni od dnia zakończenia naboru.

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.