W listopadzie ubiegłego roku zorganizował Zarząd Główny PZKO wspólnie z Instytutem Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie dwudniową konferencję promującą zaolziańską społeczność polską w Warszawie. Jej celem była próba bilansu stosunków polsko-czeskich na pograniczu cieszyńskim, sytuacji politycznej, ekonomicznej i społeczno-kulturowej Polaków mieszkających od pokoleń na Zaolziu.

Międzynarodowa konferencja naukowa „Zaolzie jako wieloetniczny region historyczno-kulturowy. Doświadczenia koegzystencji i wyzwania na przyszłość” przedstawiła Zaolzie z wielu perspektyw. Organizatorom zależało na analizie i omówieniu różnych wymiarów, oraz znaczeń relacji międzykulturowych oraz dokonujących się w specyficznej atmosferze kulturowej pogranicza przemian tożsamości narodowej i regionalnej. Konferencja stała się okazją do tego, by zastanowić się nad znaczeniem zaolziańskiej wielokulturowości oraz wypływającymi z niej wyzwaniami na przyszłość.

W konferencji brały udział osobistości ze świata nauki reprezentujące różne ośrodki naukowe – historycy, socjolodzy, politolodzy i regionaliści, zarówno z Polski, jak i z Republiki Czeskiej.

Dyskutujący podjęli m.in. temat Zaolzia w wielkiej i małej polityce w latach 1918-1989, rozmawiali też o sytuacji na Zaolziu po 1989 roku, o znaczeniu kobiet w dziejach Śląska Cieszyńskiego, o konfliktach i podziale tego regionu.

Zebrani rozmawiali o oczekiwaniach, nadziejach i postulatach Polaków na Zaolziu po 1989 roku. Podjęto temat Polonii i Polaków za granicą wobec współczesnych wyzwań kulturowo-cywilizacyjnych i Polonii i Polaków za granicą, jako integralnego elementu polskiej wspólnoty narodowej.

Swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami podzielili się przedstawiciele Miejscowych Kół PZKO oraz Sekcji Zarządu Głównego PZKO. Głos zabrali m.in. Renata Szkucik z MK PZKO Leszna Dolna, Andrzej Niedoba z MK PZKO Mosty koło Jabłonkowa, Leszek Koch z MK PZKO Karwina-Frysztat.

Do Warszawy przyjechał też Bogdan Kasperek, dyrektor Biura Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej Olza. Głos zabrali  przewodniczący Sekcji Ludoznawczej Leszek Richter i przewodnicząca Sekcji Kobiet Anna Piszkiewicz.

Obrady wzbogacił swoim występem młodzieżowy zespół muzyczny Noemiracles. Uczestnicy konferencji mieli też okazję zapoznać się z żywym folklorem zaolziańskim w wykonaniu zespołu Bystrzyca (MK PZKO Bystrzyca) oraz z twórczością zespołu teatralnego Gapa2 MK PZKO Niebory.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty rękodzielnicze prowadzone przez wytwórców posiadających certyfikat „Górolsko Swoboda produkt regionalny®”. Przed uniwersytetem swoje stoisko miało MK PZKO Jabłonków. Jego członkowie zaprosili chętnych do degustacji tradycyjnych potraw Śląska Cieszyńskiego.

Tagi: , ,

KomentarzeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA Walizki
REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.