II Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Współczesne problemy zarządzania i marketingu w instytucjach kultury

 

Program

 

Dzień I – 23 października 2014 r.

Sala Sesyjna Ratusza w Cieszynie

Cieszyn, ul. Rynek 1

 

9:30–10:00

Rejestracja uczestników konferencji 

10:00–10:30

Oficjalne rozpoczęcie konferencji (wystąpienie Rektora Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie
Górniczej prof. nadzw. dr Zdzisławy Dacko-Pikiewicz, Starosty Powiatu Cieszyńskiego Jerzego

Nogowczyka, Burmistrza Miasta Cieszyna Mieczysława Szczurka, Prezesa Polskiego Związku

Kulturalno-Oświatowego w Republice Czeskiej Jana Ryłko)

Sesja plenarna I

Przewodnicząca prof. nadzw. dr Katarzyna Szczepańska-Woszczyna

Prorektor ds. Kształcenia i Współpracy z Zagranicą

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

10:30–10:50

Sztuka jako inwestycja

Prof. Ing. Jaroslav Ďaďo, Ph. D.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

10:50–11:10

Kultura bez marketingu? Marketing bez kultury? O dylematach marketingu kultury

dr hab. Marek Rembierz

Uniwersytet Śląski w Katowicach

11:10–11:30

Funkcje osób znanych w promocji kultury

dr hab. Adam Grzegorczyk, prof. WSP

Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie

11:30–11:45

Dyskusja 

11:45–12:00

Przerwa kawowa

Sesja plenarna II

Przewodniczący dr hab. Marek Rembierz

Uniwersytet Śląski w Katowicach

12:00–12:20

Uczestnictwo w kulturze - uwarunkowania i implikacje marketingowe

dr Magdalena Sobocińska

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

12:20–12:40

Model IDEA jako paradygmat polityki gospodarczej skierowanej na wsparcie sektora

przemysłów kreatywnych

dr Rafał Kasprzak

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

12:40–13:00

Wpływ globalizacji na zarządzanie i rozwój kultury w czeskiej części Śląska Cieszyńskiego

Prof. Ing. Zdeněk Mikoláš, CSc.

Vysoká škola podnikání, a. s. Ostrava

13:00–13:15

Dyskusja

13:30–14:30

Zwiedzanie Muzeum Śląska Cieszyńskiego

14:30–14:50

Przejście do Czeskiego Cieszyna

14:50–15:50

Obiad (Restauracja Kaskada w Czeskim Cieszynie)

 


 

Dzień I – 23 października 2014 r.

Sala wykładowa Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Republice Czeskiej

Czeski Cieszyn, ul. Bożka 16

 

„Transgraniczna konferencja naukowa prezentująca wyniki badań i inne zagadnienia dotyczące zarządzania w kulturze” – wydarzenie towarzyszące II Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Współczesne problemy zarządzania i marketingu w instytucjach kultury”

 

Konferencja realizowana jest w ramach projektu „Kulturalna inicjatywa edukacyjno-naukowa RAZEM DLA POGRANICZA”, projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 i budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński

 

16:00–16:15

Rejestracja uczestników

16:15–16:30

Rozpoczęcie konferencji

Sesja plenarna
Przewodniczący dr hab. Adam Grzegorczyk, prof. WSP
Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie

16:30–16:50

Wprowadzenie do zarządzania w kulturze

dr hab. Marek Rembierz

Uniwersytet Śląski w Katowicach

16:50–17:10

Przemiany w Euroregionie Śląsk Cieszyński (perspektywy dalszego rozwoju)

Doc. Ing. Jan Sucháček, Ph.D.

VŠB-Technical University of Ostrava

17:10–17:30

Transgraniczny klaster kulturalny – uwarunkowania działalności, wnioski z badań

dr Joanna Kurowska-Pysz

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

17:30–17:50

Transformacja profilu kultury w czeskiej części Euroregionu Śląsk Cieszyński – wpływ na tożsamość regionu

Prof. Ing. Zdeněk Mikoláš, CSc.

Vysoká škola podnikání, a. s. Ostrava

17:50–18:10

Rola instytucji kultury w kreowaniu wizerunku regionu na przykładzie Euroregionu Śląsk Cieszyński

dr inż. Łukasz Wróblewski

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

18:10–18:50

Dyskusja 

18:50–19:00

Zakończenie konferencji

19:00 

Kolacja (Restauracja Kaskada w Czeskim Cieszynie)

  


 

Dzień II – 24 października 2014 r.

Sala wykładowa Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Czeskim Cieszynie

Czeski Cieszyn, ul. Bożka 16

 

09:30–10:00

Rejestracja uczestników konferencji

Sesja tematyczna: Zarządzanie i marketing w kulturze, część 1

Przewodnicząca dr Joanna Kurowska-Pysz

Kierownik Katedry Zarządzania i Inżynierii Produkcji

Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie

Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

10:00–10:20

The university as an environment shaping social ethos and promoting culture in the Czech Republic

Cezary Mizia, Ph. D.

Slezská univerzita v Opavě

10:20–10:40

Efekty innowacji w zakresie usług kulturalnych w instytucjach kultury

dr Mateusz Lewandowski

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

10:40–11:00

Rola Teatru I. Modrzejewskiej w Legnicy w kreowaniu wizerunku miasta i regionu

mgr Kama Pawlicka

Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

11:00–11:20

Marketing szeptany w praktyce menedżera kultury

mgr Wiesław Bełz

Stowarzyszenie Menedżerowie Kultury

11:20–11:50

Przerwa kawowa 

Sesja tematyczna: Zarządzanie i marketing w kulturze, część 2

Przewodniczący dr inż. Łukasz Wróblewski

Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie

Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej 

11:50–12:10

Konsumpcja dóbr i usług kultury

dr Izabela Ścibiorska-Kowalczyk

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

12:10–12:30

Muzeum motoryzacji jako instytucja kultury technicznej

dr inż. Wacław Hepner

Politechnika Opolska

12:30–12:50

Kreowanie sieci współpracy przez instytucje muzealne

mgr Iryna Manczak

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

12:50–13:10

Kulturotwórczy aspekt imprez związanych z zabytkową motoryzacją

mgr Piotr Pluskowski

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

13:10

Zakończenie II Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Współczesne problemy

zarządzania i marketingu w instytucjach kultury”

13:30

Obiad (Restauracja Kaskada w Czeskim Cieszynie)