Szczegóły wydarzenia

  • Termin:

  Jak co roku, Motocykliści i Motocyklistki SCI i Stowarzyszenie MM SCI zapraszają na tradycyjne Wielkanocne rozpoczęcia sezonu motocyklowego w Cieszynie, spotkamy się na parkingu pod Wałką w Cieszynie w Lany Poniedziałek tj. 10.04.2023 r. Zbiórkę rozpoczynamy na Parkingu pod Wałką w Cieszynie o godzinie 12.00, po czym o 13.00 wyruszymy wspólnie w kierunku LKS TEMPO Puńców, ul. Sportowa 7, 43-400 Puńców. Na miejscu czekać na Was będą kiełbaski z grilla i domowe ciasto, nie zabraknie również kawy, herbaty i czegoś bezalkoholowego.
  Regulamin Imprezy Cieszyn, 10.04.2023
  1. Organizatorem Imprezy jest Stowarzyszenie MM SCI i Grupa Motocykliści i Motocyklistki SCI, dalej zwane jako „organizator”.
  2. Impreza rozpoczyna się w Cieszynie na parkingu pod Wałką.
  3. W imprezie może uczestniczyć każda osoba posiadająca motocykl lub będąca pasażerem kierowcy oraz osoby trzecie będące zaproszonymi gośćmi imprezy.
  Osoby nieletnie będące uczestnikami imprezy mogą przebywać na terenie wyłącznie pod opieką rodziców lub ich prawnych opiekunów.
  4. Każdy kierowca uczestniczący w paradzie powinien posiadać uprawnienia niezbędne do kierowania swoim pojazdem. Pojazd powinien być sprawny, posiadać ważne badania techniczne i ubezpieczenie OC.
  5. Uczestnik parady ma obowiązek przestrzegania przepisów ruchu drogowego i stosować się do poleceń wydawanych przez osoby wyznaczone przez organizatora.
  6. Kolumnę parady prowadzi oznaczony motocykl pilotujący, którego nie wolno wyprzedzać.
  7. Organizator ma prawo zabronić uczestniczenia w paradzie każdemu, kogo zachowanie
  mogłoby wpłynąć na bezpieczeństwo uczestników i widzów.
  8. W trakcie imprezy każdy uczestnik zobowiązany jest to pozostawienia motocykla w miejscu wyznaczonym przez organizatora.
  9. Za zachowanie uczestników na i poza terenem imprezy organizator nie ponosi odpowiedzialności. Oznacza to, że każdy uczestnik imprezy ponosi odpowiedzialność cywilną i karną za własne zachowanie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za
  ewentualne straty i szkody w stosunku do uczestników imprezy oraz ich sprzętu, jeżeli nie były one skutkiem działań organizatora.
  10. Zabrania się wnoszenia na teren imprezy środków odurzających, materiałów i przedmiotów niebezpiecznych.
  11. Wszyscy uczestnicy imprezy zobowiązani są do zachowania porządku i czystości.
  12. Uczestnik wyraża zgodę na utrwalanie przebiegu imprezy oraz zgadza się na filmowanie i fotografowanie oraz wykorzystanie powstałych w ten sposób materiałów dla celów dokumentacyjnych i promocyjnych Grupy i Stowarzyszenia MM SCI.
  13. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w terminie 24 godzin przedmwyznaczonym terminem rozpoczęcia.
  14. Uczestnictwo w paradzie i przebywanie na terenie imprezy jest równoznaczne z zapoznaniem się z zapisami regulaminu oraz polityki RODO i przyjęciem ich do stosowania.
  15. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania powyższego regulaminu oraz przepisów obowiązujących na terenie RP.
  16. Wszelkie występki uczestników i nie stosowanie się do Regulaminu spowodują wykluczenie z imprezy.

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.