W dniach 15-16 listopada 2013 r. w Cieszynie odbyła się transgraniczna konferencja dotycząca zarządzania i marketingu w instytucjach kultury zatytułowana „I Międzynarodowa Konferencja Naukowa Współczesne problemy zarządzania i marketingu w instytucjach kultury”.

 Organizatorem konferencji był Wydział Zamiejscowy w Cieszynie Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej (WSB) przy wsparciu czeskiego partnera – Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Republice Czeskiej (PZKO).

Działanie 1 (nazwa robocza) dedykowane było profesjonalizacji zarządzania kulturą na pograniczu polsko-czeskim. Celem działania było usprawnienie współpracy transgranicznej w dziedzinie kultury oraz umożliwienie osobom zarządzającym instytucjami i organizacjami kulturalnymi na pograniczu zdobycia dodatkowych kompetencji w dziedzinie zarządzania oraz marketingu i promocji działalności kulturalnej. W ramach tego działania w pierwszym dniu konferencji w bankietowo-konferencyjnej Restauracji Historycznej Pod Brunatnym Jeleniem w Cieszynie udział wzięło 67 osób. 16 listopada w Sali Konferencyjnej Hotelu Mercure w Cieszynie udział wzięły 54 osoby.

Podczas dwudniowej konferencji uczestnicy rozmawiali o czynnikach wpływających na działalność instytucji kultury w ujęciu transgranicznym. W szczególności dyskusja koncentrowała się wokół aspektów transgranicznych problematyki: orientacji rynkowej w instytucjach kultury, kultura jako dobra publicznego, sensu i możliwości komercjalizacji sfery kultury, metod i techniki badań w instytucjach kultury, zachowania nabywców na rynku dóbr i usług kultury, przeszkód w zaspokajaniu potrzeb kulturalnych, dbiorcy kultury jako uczestnik procesów rynkowych, planowania strategicznego w instytucjach kultury, strategi marketingowych w instytucjach kultury, sposobów zarządzania instytucją kultury, PR w instytucjach kultury, rola instytucji kultury w kreowaniu wizerunku regionu, zarządzania przestrzenią publiczną a działalnością kulturalną, zarządzanie projektami w kulturze, finansowania działalności instytucji kultury, mecenatu i sponsoringu w kulturze, przedsiębiorczości w instytucjach kultury, transgranicznych działań instytucji kultury.

Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem oraz uznaniem przedstawicieli świata nauki i praktyki. Wartością dodaną konferencji – jej namacalnym – efektem są dwie recenzowane monografie pokonferencyjne: „Zarządzanie w instytucjach kultury” praca zbiorowa pod redakcją naukową Łukasza Wróblewskiego oraz „Koncepcje zarządzania i marketingu w sferze kultury. Projektowanie implementacja i kontekst skuteczności działań” praca zbiorowa pod redakcją naukową Joanny Łodziany-Grabowskiej oraz Jana W. Wiktora zawierające teksty polskich i czeskich autorów, obie wydane zostały przez renomowane ogólnopolskie wydawnictwo – Wydawnictwo Fachowe CeDeWu w Warszawie. Wydanie obu książek (działanie realizowane poza projektem) sfinansowano ze środków poza projektowych.

Konferencja objęta została patronatem honorowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie, Narodowego Centrum Kultury w Warszawie, Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Warszawie, Powiatu Cieszyńskiego oraz Miasta Cieszyn. Patronat nad tym wydarzeniem naukowym objęła Rada Naukowa Konferencji w skład której weszli naukowcy z Polski i Czech.

mat. pras.

Tagi: , , , ,

Komentarze

Czytaj również

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test